Chỉ cần nhấc điện thoại bạn có món hàng vừa ý tận nhà với giá rẻ.  
HAØNG GIAO NGAY TRONG NGAØY * ÑT : 08.6670.6670 - 08.22421287 - 0913.916.949

ÑÒA CHÆ : 458-460 HAÄU GIANG, PHÖÔØNG 12, QUAÄN 6, TP.HCM.
TRANG 1
TRANG 2
TRANG 3
TRANG 4
TRANG 5
TRANG 6
TRANG 7
TRANG 8

9. BAØN GHEÁ MAÂY NHÖÏA

10. GIÖÔØNG SAÉT - INOX

11. TUÛ SAÉT - KEÙT SAÉT

12. INOX GIA DỤNG

13. BAØN GHEÁ SAÉT - INOX

14. TUÛ VAÛI CAÙC LOAÏI

15. CHIEÁU TRE, COÙI, COÛ

16. GHEÂ XEÁP - VOÕNG XEÁP

17. NOÂI ÑIEÄN, HAØNG EM BEÙ
18. NEÄM CAÙC LOAÏI

19. GHEÁ VAÊN PHOØNG

20. BAØN KÍNH KEÄ KÍNH
  

THAÙI BÌNH

ÑAËT HAØNG :
SOÁ ÑIEÄN THOAÏI
 08. 6670.6670
08. 2242.1287
Mua haøng sæ lieân heä : Kieät 0903163829
Email :
noithatthaibinh@yahoo.com.vn

Website :
www.giadungthaibinh.com


giadungthaibinhNÔI ĐIỆN A NHỌN 18KG
MS001 : 470.000 VNĐ
 
NÔI ĐIỆN A VÒM
 25 KÝ
MS002 : 495.000 VNĐ
NÔI GIƯỜNG
2 TẦNG
MS003 : 760.000 VNĐ
NÔI MỀM
2 TẦNG
MS004 : 790.000 VNĐ
NÔI ĐẠI
2 TẦNG
MS007 : 865.000 VNĐ
NÔI GIƯỜNG ĐẠI 2 TẦNG
MS008 :1.040.000VNĐ
NÔI GIƯỜNG GỖ 2 TẦNG
MS009 :1.600.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m6
MS010 : 290.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1M4
MS011 : 280.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m2
MS012 : 270.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m0
MS013 :  260.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m6
MS014 : 130.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m4
MS015 : 125.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m2
MS016 : 120.000 VNĐ
CHIẾU CỎ THƠM CHINA 1m6
MS017 : 130.000 VNĐ
CHIẾU TRE LỖ
 1m6
MS018 : 330.000 VNĐ
CHIẾU CỎ THƠM CHINA 1m4
MS019 : 125.000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
1M2
MS020 : 200.000 VNĐ
Khung võng DUY LỢI thép cở trung
MS021 : 569.000 /bộ
Khung võng DUY LỢI thép cở lón
MS022 :730.000/bộ
Khung võng DUY LỢI i-nox cở trung
MS023 : 1.376.000/bộ
Khung võng DUY LỢI i-nox cở lớn
MS024 ;1.660.000/bộ
TỦ VẢI TNS
1m0
MS025 : 180.000 VNĐ
GIƯỜNG XẾP DUY LỢI CỞ NHỎ
MS026 : 630.000 VNĐ
GIƯỜNG XẾP DUY LỢI CỞ LỚN
MS027 : 790.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LỖ 1m4
MS028 : 320.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ HỘP 1m6
MS029 : 340.000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
0m9
MS030 : 170.000 VNĐ
TỦ VẢI LUCKY
1m2
MS031 : 220.000 VNĐ
TỦ VẢI LUCKY
1m0
MS032 : 200.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM  NHẬP LỌAI 1 1m6
MS033 : 300.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM NHẬP LỌAI 1 1m4
MS034 : 290.000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
0m75
MS035 : 160.000 VNĐ
TỦ VẢI KỆ DÉP ROSA 1m2
MS036 : 250.000 VNĐ
TỦ VẢI KỆ DÉP ROSA 1m0
MS037 : 230.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LOẠI TỐT 1m6
MS038 : 190.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LOẠI TỐT 1m4
MS039 : 185.000 VNĐ
NỆM NƯỚC LỚN 0m75 X 1m8
MS040 : 240.000 VNĐ
NỆM NƯỚC TRUNG 0m75 X 1M2
MS041 : 150.000 VNĐ
NỆM NƯỚC NHỎ 0m65 X 0m75
MS042 : 100.000 VNĐ

 
CHIẾU TRE QUẠT 1m6
MS043 : 390.000VNĐ
GHẾ XẾP INOX NANG GỖ
MS044 : 540.000 VNĐ
VÕNG XẾP ỐNG VUÔNG TỐT
MS045 : 330.000 /BỘ
GHẾ BỐ DÂY ĐÀI LOAN
MS046 :280.000 VNĐ
GHẾ BỐ DÂY DÙ BẸ LOẠI TỐT
MS047 : 275.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN DAN DÂY ĐÀI LOAN
MS048 : 290.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN VẢI BÔNG TỐT
MS049 : 310.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN VẢI DÙ
MS050 : 240.000 VNĐ
GIƯỜNG SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN 1m6
MS051 : 1.200.000VNĐ
GIƯỜNG SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN 1m4
MS052 :1.150.000VNĐ
GIƯỜNG SẮT 
2 TẦNG 1m - 1m
MS053 :1.700.000VNĐ
GIƯỜNG INOX
1m6
MS054 : 3.100.000VNĐ
BÌNH PHONG VẢI
4 CÁNH
MS055 : 365.000 VNĐ
BÌNH PHONG ĐAN TIÊN
MS056 : 540.000 VNĐ
BÌNH PHONG SƯỜN INOX MẶT VẢI
MS057 : 1.200.000VNĐ
BÌNH PHONG GIẢ MÂY TRE
MS058 :1.000.000VND
TỦ SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN 0m8
MS059 : 1.850.000VNĐ
TỦ SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN 1m25
MS060 :2.500.000VNĐ
TỦ HỒ SƠ
0m9
MS061 : 1.800.000VNĐ
TỦ VĂN PHÒNG KIẾNG CỬA LÙA 1m0
MS062 : 2.300.000VNĐ
BÀN HỌC SINH INOX BỘ
MS063 : 390.000 VNĐ
BÀN HỌC SINH HÌNH CHÂN SẮT
MS064 : 80.000 VNĐ
BÀN HỌC SINH HÌNH CHÂN INOX
MS065 : 100.000 VNĐ
CHIẾU TRE CUỘN CHINA 1m6
MS066 : 320.000 VNĐ
NÔI ĐẠI CAO
LONG HƯNG
MS067 : 950.000 VNĐ
CHIẾU LÁC THÁI BÌNH 1m6

MS068 : 110.000 VNĐ
KHUNG VÕNG INOX VÕNG VẢI DÙ USA CÓ MÙNG
MS068 : 1.000.000/BỘ
BÀN TRÒN 1m GHẾ ĐÔN 10 CÁI INOX 100%
MS070 : 2.000.000/BỘ
BÀN TRÒN 1m GHẾ DỰA 10 CÁI INOX 100%
MS071 : 2.800.000/BỘ
BÀN 1m GHẾ ĐÔN 6 CÁI INOX 100%

MS072 :
1.500.000/BỘ
BÀN 1m GHẾ DỰA 6 CÁI INOX 100%

MS073 :
1.900.000/BỘ
MS074 : 2.700.000/BỘ
MS075 : 3.500.000/BỘ


MS076 : 95.000 VNĐ

MS077 : 180.000 VNĐ
MS078 : 150.000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ CHIẾC CUNG INOX 100%
MS079 :150.000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ CHIẾC THẲNG INOX 100%
MS060 : 150.000 VNĐ
MS061 : 250.000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ ĐÔI THẲNG INOX 100%
MS062 : 250.000 VNĐ

                       CAÙM ÔN QUÍ KHAÙCH ÑAÕ MUA HAØNG CUÛA CHUÙNG TOÂI.