Chỉ cần nhấc điện thoại bạn có món hàng vừa ý tận nhà với giá rẻ.  
   GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ NGAY TRONG NGAØY * ÑT : 08.6670.6670 - 08.22421287 - 0913.916.949
ÑÒA CHÆ : 458-460 HAÄU GIANG, PHÖÔØNG 12, QUAÄN 6, TP.HCM.
TRANG 1
TRANG 2
TRANG 3
TRANG 4
TRANG 5
TRANG 6
TRANG 7
TRANG 8

9. BAØN GHEÁ MAÂY NHÖÏA

10. GIÖÔØNG SAÉT - INOX

11. TUÛ SAÉT - KEÙT SAÉT

12. INOX GIA DỤNG

13. BAØN GHEÁ SAÉT - INOX

14. TUÛ VAÛI CAÙC LOAÏI

15. CHIEÁU TRE, COÙI, COÛ

16. GHEÂ XEÁP - VOÕNG XEÁP

17. NOÂI ÑIEÄN, HAØNG EM BEÙ
18. NEÄM CAÙC LOAÏI

19. GHEÁ VAÊN PHOØNG

20. BAØN KÍNH KEÄ KÍNH
  

THAÙI BÌNH

ÑAËT HAØNG :
SOÁ ÑIEÄN THOAÏI
 08. 6670.6670
08. 2242.1287
Mua haøng sæ lieân heä : Kieät 0903163829
Email :
noithatthaibinh@yahoo.com.vn

Website :
www.giadungthaibinh.com


giadungthaibinh


 
NÔI ĐIỆN A NHỌN
18KG
MS001 : 725.000 VNĐ
NÔI ĐIỆN A VÒM
 25 KÝ
MS002 : 785.000 VNĐ
NÔI GIƯỜNG
2 TẦNG
MS003 : 1.000.000 VNĐ
NÔI MỀM
2 TẦNG
MS004 : 1.175.000 VNĐ
NÔI ĐẠI
2 TẦNG
MS007 : 1.000.000 VNĐ
NÔI GIƯỜNG ĐẠI 2 TẦNG
MS008 :1.440.000VNĐ
NÔI GIƯỜNG GỖ 2 TẦNG
MS009 : 3.250.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m6
MS010 : 520.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1M4
MS011 : 510.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m2
MS012 : 490.000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ 1m0
MS013 :  520.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m6
MS014 : 190.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m4
MS015 : 000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM GẤP 1m2
MS016 : 190.000 VNĐ
CHIẾU CỎ THƠM  1m6
MS017 : 000 VNĐ
CHIẾU TRE LỖ
 1m6
MS018 : 000 VNĐ
CHIẾU CỎ THƠM  1m4
MS019 : 000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
1M2
MS020 : 300.000 VNĐ
Khung võng
 thép cở trung
MS021 : 998.000 /bộ
Chiếu tre
MS022 : 000/bộ
Khung võng
 i-nox cở trung
MS023 : 1.498.000/bộ
Khung võng  i-nox cở lớn
MS024 ;1.718.000/bộ
TỦ VẢI TNS
1m0
MS025 : 257.000 VNĐ
GIƯỜNG XẾP
CỞ NHỎ
MS026 : 889.000 VNĐ
GIƯỜNG XẾP
 CỞ LỚN
MS027 : 989.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LỖ 1m4
MS028 : .000 VNĐ
CHIẾU TRE SONG HỶ HỘP 1m6
MS029 : 550.000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
0m9
MS030 : 240.000 VNĐ
TỦ VẢI LUCKY
1m2
MS031 : 000 VNĐ
TỦ VẢI LUCKY
1m0
MS032 : 000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM  LỌAI 1
 1m6
MS033 : 420.000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LỌAI 1
 1m4
MS034 : 410.000 VNĐ
TỦ VẢI TNS
0m75
MS035 : 230.000 VNĐ
TỦ VẢI KỆ DÉP ROSA
1m2
MS036 : 000 VNĐ
TỦ VẢI KỆ DÉP ROSA
1m0
MS037 : 000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LOẠI TỐT 1m6
MS038 : 000 VNĐ
CHIẾU TRE TĂM LOẠI TỐT 1m4
MS039 : 000 VNĐ
NỆM NƯỚC LỚN
0m75 X 1m8
MS040 : 350.000 VNĐ
NỆM NƯỚC TRUNG
0m75 X 1M2
MS041 : 220.000 VNĐ
NỆM NƯỚC NHỎ
0m65 X 0m75
MS042 : 170.000 VNĐ
CHIẾU TRE QUẠT 1m6
MS043 : 560.000VNĐ
GHẾ XẾP INOX NANG GỖ
MS044 : 900.000 VNĐ
VÕNG XẾP ỐNG VUÔNG TỐT
MS045 : 500.000 /BỘ
GHẾ BỐ XẾP
MS046 :350.000 VNĐ
GHẾ BỐ DÂY DÙ BẸ LOẠI TỐT
MS047 : 340.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN DAN DÂY ĐÀI LOAN
MS048 : 350.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN VẢI BÔNG TỐT
MS049 : 380.000 VNĐ
GIƯỜNG BỐ LỚN
VẢI DÙ
MS050 : 000 VNĐ
GIƯỜNG SẮT
SƠN TỈNH ĐIỆN 1m6
MS051 : 1.900.000VNĐ
GIƯỜNG SẮT
SƠN TỈNH ĐIỆN 1m4
MS052 :1.800.000VNĐ
GIƯỜNG SẮT 
2 TẦNG 1m - 1m
MS053 :1.700.000VNĐ
GIƯỜNG INOX
1m6
MS054 : 3.100.000VNĐ
BÌNH PHONG VẢI
4 CÁNH
MS055 : 450.000 VNĐ
BÌNH PHONG
ĐAN TIÊN
MS056 : 850..000 VNĐ
BÌNH PHONG SƯỜN INOX MẶT VẢI
MS057 : 000VNĐ
BÌNH PHONG
GIẢ MÂY TRE
MS058 :1.400.000VND
TỦ SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN
0m8
MS059 : 1.950.000VNĐ
TỦ SẮT SƠN TỈNH ĐIỆN
1m25
MS060 : 2.700.000VNĐ
TỦ HỒ SƠ
0m9
MS061 : 1.800.000VNĐ
TỦ VĂN PHÒNG KIẾNG CỬA LÙA 1m0
MS062 : 2.300.000VNĐ
BÀN HỌC SINH
INOX BỘ
MS063 : 000 VNĐ
BÀN HỌC SINH HÌNH
 CHÂN SẮT
MS064 : 100.000 VNĐ
BÀN HỌC SINH HÌNH
CHÂN INOX
MS065 : 120.000 VNĐ
CHIẾU TRE CUỘN
 1m6
MS066 : 000 VNĐ
NÔI ĐẠI CAO
LONG HƯNG
MS067 : 1.515.000 VNĐ
CHIẾU LÁ THÁI BÌNH
1m6
MS068 : 190.000 VNĐ
KHUNG VÕNG INOX VÕNG VẢI DÙ USA CÓ MÙNG
MS068 : 1.350.000/BỘ
BÀN TRÒN 1m GHẾ ĐÔN 10 CÁI INOX 100%
MS070 : 2.000.000/BỘ
BÀN TRÒN 1m GHẾ DỰA 10 CÁI INOX 100%
MS071 : 2.800.000/BỘ
BÀN 1m GHẾ ĐÔN 6 CÁI INOX 100%
MS072 :
1.500.000/BỘ
BÀN 1m GHẾ DỰA 6 CÁI INOX 100%
MS073 :
1.900.000/BỘ
MS074 : 2.700.000/BỘ
MS075 : 3.500.000/BỘ

MS076 : 000 VNĐ

MS077 : 000 VNĐ
MS078 : 000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ CHIẾC CUNG INOX 100%
MS079 :200.000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ CHIẾC THẲNG INOX 100%
MS060 : 190.000 VNĐ
MS061 : 320.000 VNĐ
SÀO PHƠI ĐỒ ĐÔI THẲNG INOX 100%
MS062 : 310.000 VNĐ

                       CAÙM ÔN QUÍ KHAÙCH ÑAÕ MUA HAØNG CUÛA CHUÙNG TOÂI.